Przejdź do treści
EBD 2020
Oficjalna strona turystyczna Bydgoszczy

Albert Cirera/Witold Oleszak

Gdzie?
 Albert Cirera/Witold Oleszak

Kon­cert pro­mu­ją­cy de­biu­tanc­ką pły­tę Terra Plana – nie­zwy­kłe­go du­etu ka­ta­loń­sko-pol­skie­go: Albert Cirera – sak­so­fon te­no­ro­wy i so­pra­no­wy, Witold Oleszak – for­te­pian. Or­ga­ni­za­to­rem kon­cer­tu oraz wy­daw­cą pły­ty jest Multikulti Project / Spontaneous Music Tribune Se­ries. 
ALBERT CIRERA
Z po­nad 30 na­gra­nia­mi w cią­gu ostat­nich 5 lat, Al­bert Ci­re­ra stał się jed­nym z naj­bar­dziej ak­tyw­nych i wszech­stron­nych sak­so­fo­ni­stów Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go, po­szu­ki­wa­nych za­rów­no na współ­cze­snej sce­nie awan­gar­do­wej, jak i w czy­stym „ma­in­stre­amie”.
Po 10 la­tach spę­dzo­nych w Bar­ce­lo­nie, od paź­dzier­ni­ka 2013 miesz­ka mię­dzy Bar­ce­lo­ną i Li­zbo­ną. Re­gu­lar­nie gry­wa z Ulri­kiem Mit­zlaf­fem, Car­lo­sem Zin­ga­ro, Ga­brie­lem Fer­ran­di­nim, Her­nânim Fau­sti­no czy Ab­du­lem Mo­aime­mem. Grał i na­dal gry­wa z Agu­sti Fer­nan­de­zem, Joe Mor­ri­sem, Dani Do­min­gu­ezem, Jau­me Llom­bar­tem, Hugo An­tu­ne­sem, Mas­sa Ka­ma­gu­chi, Bar­tem Ma­ri­sem, Da­vid Men­gu­alem … A szcze­gól­nie z Ra­mo­nem Prat­sem, z któ­rym two­rzy le­gen­dar­ny duet „Duot”. Poza pro­wa­dze­niem wła­snych ze­spo­łów (A.C. i Tres Tam­bors, A.C. Lis­bon Trio), Ci­re­ra bie­rze udział w pro­jek­tach ta­kich, jak Me­mo­ria Uno, Agu­sti Fer­nan­dez Li­qu­id Trio / Qu­in­tet, Octo­pus­sy Cats czy Fail Bet­ter!
Ci­re­ra uczęsz­czał na lek­cje gry na skrzyp­cach, gdy miał 6 lat. Póź­niej, jako asy­stent Al­fon­sa Car­ras­sco­sa, grał na sak­so­fo­nie jako głów­nym in­stru­men­cie. W 2006 roku ukoń­czył stu­dia w Esco­la Su­pe­rior de Músi­ca de Ca­ta­lu­nya, ucząc się mię­dzy in­ny­mi od Ela­dia Re­ino­na, Xavi Fi­ga­ro­li, Dani Pe­re­za i Agu­stí Fer­nan­de­za. W Ho­lan­dii, w Roy­al Con­se­rva­to­rium w Ha­dze (Ho­lan­dia), był uczniem Joh­na Ru­oc­co, a na­stęp­nie prak­ty­ko­wał u To­ny­’e­go Ma­la­by­’e­go, El­le­ry­’e­go Eske­li­na, Bil­la Mchen­ry­’e­go lub Pe­ri­co Sam­be­ata.
Wy­dał kil­ka­dzie­siąt płyt, w tym dwie w na­szym kra­ju. Obie w roku ubie­głym. Pierw­sza z nich to Li­qu­id Trio „Plays Ber­no­uli” (Fun­da­cja Słu­chaj!), dru­ga, to pierw­szy w jego ka­rie­rze al­bum so­lo­wy „Lis­bo­a’s Work” (Mul­ti­kul­ti Pro­ject/ Spon­ta­ne­ous Mu­sic Tri­bu­ne).
Nie­mal wszyst­kie jego na­gra­nia zre­cen­zo­wa­ne zo­sta­ły na ła­mach Try­bu­ny Mu­zy­ki Spon­ta­nicz­nej.
WITOLD OLESZAK
Na­ukę mu­zy­ki roz­po­czął w wie­ku 5 lat. Po la­tach for­mal­nej edu­ka­cji (for­te­pian kla­sycz­ny) po­rzu­cił szko­łę, wy­stę­pu­jąc jako czło­nek para-te­atral­nych i avant-roc­ko­wych grup. Te do­świad­cze­nia, naj­bar­dziej wpły­nę­ły na jego roz­wój ar­ty­stycz­ny. Od 1989 stu­dio­wał ar­chi­tek­tu­rę (jest dy­plo­mo­wa­nym ar­chi­tek­tem), jed­no­cze­śnie sa­mo­dziel­nie kon­ty­nu­ował na­ukę gry na in­stru­men­cie. W tam­tym cza­sie two­rzył utwo­ry ilu­stra­cje dla te­atru al­ter­na­tyw­ne­go i kon­cep­cje par­ty­tur gra­ficz­nych. Obec­nie jest cał­ko­wi­cie od­da­ny swo­bod­nej im­pro­wi­za­cji. Za­zwy­czaj gra na for­te­pia­nie, for­te­pia­nie pre­pa­ro­wa­nym, in­stru­men­tach wła­snej kon­struk­cji oraz zde­wa­sto­wa­nych i uszko­dzo­nych.

Nie­daw­no pod­jął się roli dy­ry­gen­ta Po­znań­skiej Or­kie­stry Im­pro­wi­zo­wa­nej. Jest tak­że za­ło­ży­cie­lem wy­daw­nic­twa Fre­eform As­so­cia­tion, w któ­rym, z po­dej­ściem do­ku­men­ta­li­sty, opu­bli­ko­wał kil­ka istot­nych ar­chi­wal­nych na­grań. Jako wy­ko­naw­ca, naj­bar­dziej ceni so­bie współ­pra­cę ze świet­ny­mi współ­cze­sny­mi per­ku­si­sta­mi (zwłasz­cza w du­ecie), z któ­rych, po­przez przy­jaźń i wie­lo­let­nią współ­pra­cę, naj­więk­szy wpływ wy­warł na nie­go Ro­ger Tur­ner. W mu­zy­ce naj­bar­dziej cie­szy go wszyst­ko co jest nie­do­okre­ślo­ne – czer­piąc z tego peł­nię ko­rzy­ści w po­sta­ci cu­dów im­pro­wi­za­tor­skiej kon­tro­li nad każ­dym ma­te­ria­łem, któ­ry mu wpad­nie w ręce – za­ko­rze­nio­nym w tra­dy­cji mu­zy­ki eu­ro­pej­skiej jak i w za­ma­szy­stej spon­ta­nicz­no­ści swo­bod­ne­go ge­stu.
Ma­ciej Le­wen­ste­in, w swo­jej książ­ce Polish Jazz Recordings and Beyond na­pi­sał: „On jest ab­so­lut­nym ob­ja­wie­niem: jego gra jest ro­dza­jem mie­szan­ki sty­lów Joh­na Ca­ge­’a i Ce­ci­la Tay­lo­ra, wy­nie­sio­nych poza zu­peł­nie nowe ho­ry­zon­ty”.


______________________
Kalendarz wydarzeń
 odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS). 
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl 
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

Nasza strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych, marketingowych i promocyjnych. Możesz wyłączyć tę opcję w ustawieniach prywatności swojej przeglądarki. Polityka prywatności

Rozumiem