Deklaracja dostępności

Bydgoskie Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.visitbydgoszcz.pl 

Data publikacji strony internetowej: 2010-04-28 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-12-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
- mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
-- cel linku nie jest odpowiednio określony,
-- załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
-- pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
-- niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów,
- mogą się zdarzyć sytuacje, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
-- pochodzą z różnych źródeł,
-- opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
-- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
-- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Ewelina Bagniewska-Nowakowska, bci@visitbydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 340 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Bydgoskie Centrum Informacji:

Dostępność wejścia do budynku:
Wejście od strony ulicy Niedźwiedzia, 2 stopnie, na życzenie dostępna rampa dla wóżków inwalidzkich. 

Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.

Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Nie dotyczy

Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
Nie ma ograniczeń.

Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Brak.

Aplikacje mobilne

Bydgoskie Centrum Informacji udostępnia aplikację mobilną pn. "Bydgoszcz - mobilny przewodnik" dostępną:

ANDROID tutaj: https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.amistad.treespot.bydgoszcz 

Do pobrania iOS tutaj: https://itunes.apple.com/pl/app/bydgoszcz-mobilny-przewodnik/id1032331922?mt=8

 

 

Deklaracja dostępności

Bydgoskie Centrum Informacji zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Bydgoszcz - Mobilny Przewodnik (Android) oraz Bydgoszcz - Mobilny Przewodnik (iOS)

Data publikacji aplikacji: 2015-07-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-17

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

  • filmy nie posiadają opisów dla osób głuchych;
  • nie każdy tekst posiada audiodeskrypcję lub wideodeskrypcję;
  • elementy klikalne nie posiadają etykiet;
  • brak możliwości wyboru kontrastu kolorów;

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
  • multimedia opublikowane przed dniem 2021-06-14;
  • poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego;

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewelina Bagniewska-Nowakowska, bci@visitbydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (52) 340-45-50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:
  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej [strony internetowej/aplikacji mobilnej] lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności - raport: http://bip.visitbydgoszcz.pl/bip/449/pobierz/14409