Polityka prywatności serwisów internetowych Bydgoskiego Centrum Informacji

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie zasad i zakresu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną, w tym:
a) Serwis internetowy - www.visitbydgoszcz.pl, w ramach którego prowadzona jest działalność informacyjna oraz sprzedaż biletów na rejsy i spacery z przewodnikiem;
b) Bydgoska Karta Turysty – karta.visitbydgoszcz.pl, w ramach którego prowadzona jest działalność informacyjna oraz sprzedaż Bydgoskiej Karty Turysty;
c) Sklep internetowy – sklep.visitbydgoszcz.pl, w ramach którego prowadzona jest sprzedaż bydgoskich pamiątek i wydawnictw;
zwane dalej Serwisem.

Administrator danych

2. Administratorem danych jest: Bydgoskie Centrum Informacji, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Batorego 2, będące jednostką organizacyjną Miasta Bydgoszczy.
3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Cel przetwarzania danych osobowych

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu prawidłowej realizacji oferowanych usług drogą elektroniczną, wskazanych w pkt. 1.1. Dane osobowe potrzebne są do: rejestracji w serwisie, zawarcia umowy, dokonania płatności, wysyłki zamówionego towaru do Użytkownika, korzystania przez Użytkownika z uprawnień konsumenckich, wysyłania newslettera, w zakresie udzielonej zgody.
5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
a) Zalogowania się w Serwisie: imię i nazwisko oraz adres e-mail
b) Dokonywania zakupów w Serwisie: imię i nazwisko, płeć, adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail
c) Dane podawane opcjonalnie: data urodzenia, PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury), NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę), numer rachunku bankowego (w celu dokonania zwrotu należności)
6. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są za jego zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.
7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jej brak uniemożliwia zarejestrowanie się w Serwisie oraz dokonywanie zakupów za pośrednictwem Serwisu.
8. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
9. Do danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania lub z mocy prawa, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Bydgoskiego Centrum Informacji, w szczególności firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania i rozwoju systemów informatycznych (w tym home.pl, DropLabs, QB sp. z. o.o.), firmy realizujące płatności elektroniczne (PayPro S.A., Blue Media S.A.) oraz firmy realizujące usługi pocztowe i kurierskie (InPost, Poczta Polska).
10. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Okres przetwarzania danych osobowych

11. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:
a) do czasu ewentualnego usunięcia Konta z Serwisu lub przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy świadczenia na rzecz Użytkownika usług prowadzenia Konta;
b) przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy sprzedaży, a ze względu na konieczność wypełniania obowiązków podatkowych i księgowych, część tych danych będzie przechowywana przez okres 6 lat od dnia realizacji umowy sprzedaży;
c) dane osobowe niezbędne do obsłużenia reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Uprawnienia Użytkownika

12. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania w przypadku:
 zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,
 potrzeby zapobieżenia usunięcia danych, pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Urząd, w celu umożliwienia ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
d) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
e) Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych go dotyczących narusza przepisy RODO.
13. W każdej chwili Użytkownik może wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć jednego, wskazanego celu lub wszystkich celów przetwarzania.
14. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Użytkownika w Serwisie. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

Pliki Cookies

15. Przy okazji odwiedzin Serwisu w sposób automatyczny zbierane są niektóre dane osobowe Użytkownika. Dane te są zbierane przez tzw. pliki Cookies (ciasteczka). Służą one do tego, aby wizyta w Serwisie była bardziej przyjazna, efektywniejsza i bezpieczniejsza oraz aby przyspieszyć poruszanie się po Serwisie.
16. Cookies to niewielki plik tekstowy, które jest umieszczany na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Serwis produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych w Serwisie informacji, produktów i usług.
17. Serwis wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów osób odwiedzających Serwis,
b) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego osób odwiedzających Serwis i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera osoby odwiedzającej Serwis.
18. Serwis wykorzystuje Cookies w celu:
a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu się do Konta), dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
b) ustawień języka,
c) dokonywania analiz i badań oraz audytu oglądalności, w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
19. Mechanizm Cookies jest bezpieczny dla komputerów osób odwiedzających Serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do tych komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania, w tym złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach osoby odwiedzające Serwis mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
20. Serwis może gromadzić adresy IP osób odwiedzających Serwis. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Serwis przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
21. Serwis może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych, ale Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

Plugin Facebooka

22. Nasz Serwis zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka w naszym Serwisie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Uzytkownika z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że Użytkownik odwiedzał nasz Serwis ze swojego adresu IP. Jeżeli Użytkownik odwiedza nasz Serwis będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli Użytkownik nie jest zalogowany Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
23. Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/
24. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące jego wizyt w naszym Serwisie, powinien wcześniej wylogować się z konta na Facebooku.

Google Analytics

25. Nasz Serwis używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Doubleclick and Google Tag Manager. Google Analytics, Google Doubleclick and Google Tag Manager używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
26. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z Serwisu, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna w naszym Serwisie.
27. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania z Serwisu, przygotowania raportów dotyczących korzystania z Serwisu i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.
28. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji Serwisu nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl