Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Wernisaż wystawy Soni Zengel pt. Pogodny dzień

Gdzie?
Wernisaż wystawy Soni Zengel pt. Pogodny dzień

25.07.2019, godz.18.00  – „Życie wieczne” - spotkanie autorskie i promocja książki Wiesława Trzeciakowskiego. Czytanie tekstów – Roma Warmus. 


Wiesław Trzeciakowski ur. w 1950 roku w Bydgoszczy. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (filologia polska). Poeta, prozaik, tłumacz i badacz niemieckiej poezji (m.in. twórczość Novalisa) i eseistyki artystycznej, krytyk literacki (literatura polska i niemiecka XIX i XX wieku). Zajmuje się także naukowo problematyką historyczną (dot. stosunków polsko-niemieckich i historii Bydgoszczy, m.in. dzieło dokumentalno-historyczne Śmierć w Bydgoszczy 1939-1945, 3 wyd. poszerz. 2013, nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2012 roku).


Opowiadanie Życie wieczne jest owocem pobytu autora w Czaplinku (Pojezierze Drawskie) u Księży Salezjanów podczas Wielkiego Tygodnia i Świąt Wielkanocnych w 2018 roku. Ale zarazem jest wyrazem jego świadomości chrześcijańskiej, burzliwej, zapoczątkowanej formalnie jeszcze przez chrzest, ale naprawdę dopiero od wiosny 1977 roku, od jego duchowego nawrócenia, dzięki tajemniczemu i zaskakującemu wejściu Chrystusa w jego życie. Idąc już nową drogą, mógł on  nieustannie konfrontować się na nowo ze światem i własną  przeszłością, patrzeć z bólem i niedowierzaniem na szaleństwa i grzechy swej młodości, których przedtem bez Bożego Światła nie widział, żyjąc ciałem, oraz zmagać się w duchowej walce o to, by pozostać w kręgu Dekalogu, pod namiotem Dziesięciorga Przykazań, wśród głównych warunków człowieczeństwa. „Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”, jak ten stan duchowy wyraził Święty Paweł Apostoł w jednym z listów. Lecz grzech i dawne nawyki walczą rozpaczliwie z nową świadomością i świętością, darami Chrystusa. Nawróceni są szczególnie gorliwi jako wyznawcy. To zmaganie ze sobą i przeciwnościami ma wiele wspólnego, jako metafora, z ideałami zakonników i rycerzy, szerzących, broniących  i umacniających kiedyś wiarę w Chrystusa mieczem, a dziś z trudną i codzienną służbą kapłańską, wychowawczą i misyjną, którą dane było autorowi poznać od wewnątrz, przebywając dziesięć dni u Księży Salezjanów w Czaplinku, wiosną 2018 roku. Lecz także nasza wiara przez chrzest i w imię Chrystusa daje nam, każdemu, prawo misji chrześcijańskiej, przede wszystkim przez wiarygodne i czytelne świadectwo własnej wiary w swoim środowisku. Chrześcijaństwo to świadectwo miłości! Chrześcijanin zwycięża mocą miłości, nie własną mocą, ale Bożą mocą. Razem z mieszkańcami Czaplinka i Księżmi Salezjanami autor opowiadania wziął udział w obchodach Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty oraz Święta Zmartwychwstania Pańskiego. To była także okazja do dyskusji i ponownych przemyśleń znanej nam dobrze, jak się nam wydaje, historii Zbawienia, do rozważań o człowieku, religii, o Kościele i Ojczyźnie, o naszym zwyczajnym życiu, a w tym przemijaniu i zwykłości ukrywa się życie wieczne. Wydaje się, że autor zafascynował się nie tylko średniowieczną historią Czaplinka i okolic, ale dążył do odkrycia i pokazania uniwersalnego ukrytego w historycznym czasie duchowego fenomenu, tajemnicy tego miejsca, rozpoczynając opowieść od templariuszy i joanitów, średniowiecznych krzyżowców i misjonarzy tych ziem, a kończąc na współczesnych księżach salezjanach, także zakonnikach, i też żyjących dziś w trudnych neopogańskich czasach.


25.07.2019, godz.18.00  –  „Pogodny dzień”, wystawa obrazów, Sonia Zengel.


Sonia Zengel, w 1974  uzy­ska­ła dyplom na Politechnice Poznańskiej, w la­tach 1980-1984 stu­dio­wa­ła ma­lar­stwo u prof. Ka­zi­mie­rza Śramkiewicza z PWSSP w Gdań­sku. Zaj­mu­je się ma­lar­stwem, ry­sun­kiem, pu­bli­cy­sty­ką kul­tu­ral­ną i pra­cą pe­da­go­gicz­ną. Jest au­tor­ką 39 wystaw in­dy­wi­du­al­nych. Uczest­ni­czy­ła w kil­ku­dzie­się­ciu wystawach zbio­ro­wych w Pol­sce i za­gra­ni­cą. Odbyła wie­le podróży ar­ty­stycz­nych m.in. w 2002 pod­róż ar­ty­stycz­no-du­cho­wą Kair-Syria-Je­ro­zo­li­ma. Jest człon­kiem Sto­wa­rzy­sze­nia Pa­ste­li­stów Polskich. W 2002 została nagrodzona Me­da­lem Pre­zy­den­ta Miasta za szcze­gól­ne za­słu­gi dla Byd­gosz­czy, a w 2013 Medalem za Twórczy Wkład w Kulturę Chrześcijańską.


______________________
Kalendarz wydarzeń
 odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).      
______________________    
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl          
______________________    
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.


 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand