Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

VPF 2019 | Wystawa Bogdana Konopki "Lecons de Tenebres"

Gdzie?
VPF 2019 | Wystawa Bogdana Konopki "Lecons de Tenebres"

Wernisaż fotografii wyjątkowego Bogdana Konopki.
Wystawę będzie można oglądać do 26 października. Wstęp z karnetem festiwalowym, do nabycia tutaj:
https://goingapp.pl/evt/2157527/v-vintage-photo-festival
Na wernisaż, podczas gali otwarcia festiwalu - WSTĘP WOLNY.
Po Gali Otwarcia odbędzie się uroczysty VPF 2019 | Banquet w Hotelu Pod Orłem.
Fotografie Bogdana Konopki to stopklatki z przemijających sytuacji. Artysta poszukuje upływającego czasu zwracając oko aparatu w stronę architektury, pomników czy pejzażu. Wydobywa z nich romantyczne piękno i zmusza widza do zadumy nad historią. Opuszczone, zapomniane miejsca (strychy, kościoły, ulice i korytarze, a nawet salony gier wideo) przypominają o samotnej drodze człowieka przez życie. Tytuł „Leçons de Ténèbres” („Lekcje Ciemności”) nawiązuje do kompozycji muzycznej Françoisa Couperina – utwór towarzyszył odprawianemu przed świtem nabożeństwu Ciemnej Jutrzni polegającym na rytualnym gaszeniu świec. Ta muzyka wyznacza Konopce czas wywoływania negatywu w kompletnej ciemności. To również metafora pracy w ciemni fotograficznej, którą artysta traktuje jako formę rytuału – momentu, w którym „rodzi się obraz”.
O artyście
Bogdan Konopka (ur. 1953 roku w Dynowie, zm. 19 maja 2019 roku w Paryżu) karierę zaczynał w latach 70. Od lat 90. preferował technikę stykową. Jeden z najważniejszych przedstawicieli nurtu ,,fotografii elementarnej” (1982-86). Od 1988 mieszkał i pracował w Paryżu, gdzie od ponad 20 lat współpracował z galerią Françoise Paviot. W roku 2000 został ostatnim w XX wieku artystą przyjętym do ZPAF. Jeden z głównych twórców nurtu „fotografii elementarnej” (1982-1985) przy galerii Foto-Medium-Art we Wrocławiu. W 2003 roku w paryskim Centrum Pompidou odbyła się jego indywidualna wystawa ,,Paryż, miasto niewidzialne” (Paris, La ville invisible). Prace Konopki znajdują się w wielu innych zbiorach, m.in.: Fonds National ;Art Contemporain w Paryżu, Musée de L’Elysée w Lozannie, Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Narodowym we Wrocławiu. W swej twórczości preferował fotografię srebrową, najchętniej wielkoformatową. Interesowały go nade wszystko możliwości rejestracji indywidualnych aspektów przeżyć duchowych. Dwukrotnie nominowany do nagrody Niépce’a, (1994/1995), Laureat Grand Prix de la Ville de Vevey w Europejskim Konkursie Fotografii w 1998 roku. W roku 2017 odznaczony brązowym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Leçons de Ténèbres
[…]
Wizja świata wyłaniająca się z czarno-białych fotografii wykonanych wielkoformatowym aparatem i pokazywanych w formie stykowych odbitek wyczulona jest na przemianę dziejową. Konopka historię obserwuje w skali mikro. Fragmenty nieznaczącej architektury, zaniedbane uliczki, zapuszczone wnętrza mieszkań, domów i świątyń, nadgryzione zębem czasu rzeźby składają się na katalog motywów równie błahych, co fotogenicznych.
Fragment eseju Adama Mazura „Posmak niedoskonałości”, zamieszczonego w albumie „Leçons de Ténèbres”
[…]
Każda z fotografii Bogdana Konopki to opowieść o świetle. By dobrze widzieć te niewielkie obrazy, kopiowane metodą stykową – z negatywu kładzionego bezpośrednio na papier – musimy podejść do nich blisko. Tak, by zanurzyć się w nich, niczym w wąskich ciemnych tunelach, w których widać niewiele, a właściwie jedynie to, co ważne.
[…]
Praca z kamerą 8×10 cala wymaga całkowitego skupienia i braku pośpiechu. Tak duży negatyw wywołuje się zazwyczaj pojedynczo, co sprawia, że uwaga fotografa zogniskowana jest od początku do końca, od momentu wyboru kadru, do pracy nad odbitką, na jednym obrazie. Poświęcamy uwagę i czas jednej fotografii. Zaczynamy zastanawiać się nad koniecznością ich tworzenia. Lekcje ciemności pozwalają rozświetlić umysł fotografa.
Fragment eseju Mateusza Palka „Ostatnia świeca”, zamieszczonego w albumie „Leçons de Ténèbres”
EN
Bogdan Konopka's photographs are stills from passing situations. The artist seeks out testimonies of passing time, turning the camera's eye towards architecture, monuments, or landscapes. He extracts romantic beauty from them and forces the viewer to reflect on history. Abandoned, forgotten places (attics, churches, streets and corridors, and even video game parlours) remind us of a solidary path human takes through life. The title "Leçons de Ténèbres" ("Lessons of Darkness") refers to the musical composition of François Couperin - the song accompanied the devotion of the Dark Dawn, celebrated before dawn, consisting in ritual extinguishing of candles. This music sets Konopka's duration of developing a negative in complete darkness. It is also a metaphor for work in a darkroom, which the artist treats as a form of ritual - the moment when the "image is born".
About the artist
Bogdan Konopka (born in 1953 in Dynów, died on 19 May 2019 in Paris) began his career in the 1970s. From the 90s, his preferred medium was the contact technique. One of the most important representatives of the "elementary photography" trend (1982-86). From 1988, he lived and worked in Paris, where he worked with the Françoise Paviot gallery for over 20 years. In 2000, he became the last artist admitted to the ZPAF in the 20th century. One of the main creators of the "elementary photography" trend (1982-1985) at the Foto-Medium-Art gallery in Wrocław. In 2003, at the Pompidou Centre in Paris, his individual exhibition 'Paris, the invisible city' (Paris, La ville invisible) took place. Konopka's works can be found in many other collections, including: Fonds National; Art Contemporain in Paris, Musée de L’Elysée in Lausanne, Art Museum in Łódź, and the National Museum in Wrocław. In his work he preferred silver photography, preferably of large format. He was primarily interested in the possibilities of documenting individual aspects of spiritual experiences. Nominated for the Niépce Award twice in a row (1994/1995), Winner of the Grand Prix de la Ville de Vevey in the European Photography Competition of 1998. In 2017, he was awarded the Bronze Medal for Merit to Culture Gloria Artis by the Ministry of Culture and National Heritage.
Leçons de Ténèbres
[...]
The vision of the world emerging from black and white photographs taken with a large-format camera and displayed in the form of contact prints is one of sensitivity to historical change. Konopka observes history on a micro scale. Fragments of insignificant architecture, neglected streets, deserted flat interiors, houses and temples, sculptures on which time has taken its toll, shots of motifs both trivial and photogenic.
Fragment of the essay by Adam Mazur entiled "The Taste of Imperfection”, found in the 'Leçons de Ténèbres' album.
[...]
Each of Bogdan Konopka's photographs is a story of light. To see these small images copied using the contact method - from a negative placed directly on paper - we need to get close to them. Yes, to immerse ourselves in them, like in narrow dark tunnels in which you see very little, or perhaps only that which is important.
[...]
Working with an 8 × 10 inch camera requires complete focus and patience. Such a large negative is usually developed individually, which means that the photographer's attention is focused from beginning to end, from the moment the frame is selected, to work on the print in one image. Time and attention is devoted to every single photograph. We begin to think about the need to create them. Lessons in the dark let the photographer's mind light up.
Fragment of Mateusz Palek's essay "The Last Candle", included in the "Leçons de Ténèbres" album.


______________________
Kalendarz wydarzeń
odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS).
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń. 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand