Przejdź do treści
EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz
#visitbydgoszcz

Albert Cirera/Witold Oleszak

Gdzie?
Albert Cirera/Witold Oleszak

Kon­cert pro­mu­ją­cy de­biu­tanc­ką pły­tę Terra Plana – nie­zwy­kłe­go du­etu ka­ta­loń­sko-pol­skie­go: Albert Cirera – sak­so­fon te­no­ro­wy i so­pra­no­wy, Witold Oleszak – for­te­pian. Or­ga­ni­za­to­rem kon­cer­tu oraz wy­daw­cą pły­ty jest Multikulti Project / Spontaneous Music Tribune Se­ries. 
ALBERT CIRERA
Z po­nad 30 na­gra­nia­mi w cią­gu ostat­nich 5 lat, Al­bert Ci­re­ra stał się jed­nym z naj­bar­dziej ak­tyw­nych i wszech­stron­nych sak­so­fo­ni­stów Pół­wy­spu Ibe­ryj­skie­go, po­szu­ki­wa­nych za­rów­no na współ­cze­snej sce­nie awan­gar­do­wej, jak i w czy­stym „ma­in­stre­amie”.
Po 10 la­tach spę­dzo­nych w Bar­ce­lo­nie, od paź­dzier­ni­ka 2013 miesz­ka mię­dzy Bar­ce­lo­ną i Li­zbo­ną. Re­gu­lar­nie gry­wa z Ulri­kiem Mit­zlaf­fem, Car­lo­sem Zin­ga­ro, Ga­brie­lem Fer­ran­di­nim, Her­nânim Fau­sti­no czy Ab­du­lem Mo­aime­mem. Grał i na­dal gry­wa z Agu­sti Fer­nan­de­zem, Joe Mor­ri­sem, Dani Do­min­gu­ezem, Jau­me Llom­bar­tem, Hugo An­tu­ne­sem, Mas­sa Ka­ma­gu­chi, Bar­tem Ma­ri­sem, Da­vid Men­gu­alem … A szcze­gól­nie z Ra­mo­nem Prat­sem, z któ­rym two­rzy le­gen­dar­ny duet „Duot”. Poza pro­wa­dze­niem wła­snych ze­spo­łów (A.C. i Tres Tam­bors, A.C. Lis­bon Trio), Ci­re­ra bie­rze udział w pro­jek­tach ta­kich, jak Me­mo­ria Uno, Agu­sti Fer­nan­dez Li­qu­id Trio / Qu­in­tet, Octo­pus­sy Cats czy Fail Bet­ter!
Ci­re­ra uczęsz­czał na lek­cje gry na skrzyp­cach, gdy miał 6 lat. Póź­niej, jako asy­stent Al­fon­sa Car­ras­sco­sa, grał na sak­so­fo­nie jako głów­nym in­stru­men­cie. W 2006 roku ukoń­czył stu­dia w Esco­la Su­pe­rior de Músi­ca de Ca­ta­lu­nya, ucząc się mię­dzy in­ny­mi od Ela­dia Re­ino­na, Xavi Fi­ga­ro­li, Dani Pe­re­za i Agu­stí Fer­nan­de­za. W Ho­lan­dii, w Roy­al Con­se­rva­to­rium w Ha­dze (Ho­lan­dia), był uczniem Joh­na Ru­oc­co, a na­stęp­nie prak­ty­ko­wał u To­ny­’e­go Ma­la­by­’e­go, El­le­ry­’e­go Eske­li­na, Bil­la Mchen­ry­’e­go lub Pe­ri­co Sam­be­ata.
Wy­dał kil­ka­dzie­siąt płyt, w tym dwie w na­szym kra­ju. Obie w roku ubie­głym. Pierw­sza z nich to Li­qu­id Trio „Plays Ber­no­uli” (Fun­da­cja Słu­chaj!), dru­ga, to pierw­szy w jego ka­rie­rze al­bum so­lo­wy „Lis­bo­a’s Work” (Mul­ti­kul­ti Pro­ject/ Spon­ta­ne­ous Mu­sic Tri­bu­ne).
Nie­mal wszyst­kie jego na­gra­nia zre­cen­zo­wa­ne zo­sta­ły na ła­mach Try­bu­ny Mu­zy­ki Spon­ta­nicz­nej.
WITOLD OLESZAK
Na­ukę mu­zy­ki roz­po­czął w wie­ku 5 lat. Po la­tach for­mal­nej edu­ka­cji (for­te­pian kla­sycz­ny) po­rzu­cił szko­łę, wy­stę­pu­jąc jako czło­nek para-te­atral­nych i avant-roc­ko­wych grup. Te do­świad­cze­nia, naj­bar­dziej wpły­nę­ły na jego roz­wój ar­ty­stycz­ny. Od 1989 stu­dio­wał ar­chi­tek­tu­rę (jest dy­plo­mo­wa­nym ar­chi­tek­tem), jed­no­cze­śnie sa­mo­dziel­nie kon­ty­nu­ował na­ukę gry na in­stru­men­cie. W tam­tym cza­sie two­rzył utwo­ry ilu­stra­cje dla te­atru al­ter­na­tyw­ne­go i kon­cep­cje par­ty­tur gra­ficz­nych. Obec­nie jest cał­ko­wi­cie od­da­ny swo­bod­nej im­pro­wi­za­cji. Za­zwy­czaj gra na for­te­pia­nie, for­te­pia­nie pre­pa­ro­wa­nym, in­stru­men­tach wła­snej kon­struk­cji oraz zde­wa­sto­wa­nych i uszko­dzo­nych.

Nie­daw­no pod­jął się roli dy­ry­gen­ta Po­znań­skiej Or­kie­stry Im­pro­wi­zo­wa­nej. Jest tak­że za­ło­ży­cie­lem wy­daw­nic­twa Fre­eform As­so­cia­tion, w któ­rym, z po­dej­ściem do­ku­men­ta­li­sty, opu­bli­ko­wał kil­ka istot­nych ar­chi­wal­nych na­grań. Jako wy­ko­naw­ca, naj­bar­dziej ceni so­bie współ­pra­cę ze świet­ny­mi współ­cze­sny­mi per­ku­si­sta­mi (zwłasz­cza w du­ecie), z któ­rych, po­przez przy­jaźń i wie­lo­let­nią współ­pra­cę, naj­więk­szy wpływ wy­warł na nie­go Ro­ger Tur­ner. W mu­zy­ce naj­bar­dziej cie­szy go wszyst­ko co jest nie­do­okre­ślo­ne – czer­piąc z tego peł­nię ko­rzy­ści w po­sta­ci cu­dów im­pro­wi­za­tor­skiej kon­tro­li nad każ­dym ma­te­ria­łem, któ­ry mu wpad­nie w ręce – za­ko­rze­nio­nym w tra­dy­cji mu­zy­ki eu­ro­pej­skiej jak i w za­ma­szy­stej spon­ta­nicz­no­ści swo­bod­ne­go ge­stu.
Ma­ciej Le­wen­ste­in, w swo­jej książ­ce Polish Jazz Recordings and Beyond na­pi­sał: „On jest ab­so­lut­nym ob­ja­wie­niem: jego gra jest ro­dza­jem mie­szan­ki sty­lów Joh­na Ca­ge­’a i Ce­ci­la Tay­lo­ra, wy­nie­sio­nych poza zu­peł­nie nowe ho­ry­zon­ty”.


______________________
Kalendarz wydarzeń
 odbywających się w Bydgoszczy miej zawsze pod ręką dzięki aplikacji mobilnej (Android i iOS). 
______________________
Informacje o wydarzeniach przesyłajcie na adres wydarzenia@visitbydgoszcz.pl 
______________________
Bydgoskie Centrum Informacji nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany miejsc, godzin i dat wydarzeń.

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand